Srimathe Ramanujaya Namaha

Sri Paramapurusha Samhitha

Sl.no

Index

Sanskrit

      Tamizh

Telugu

Grantham

Kannada

01

Paramapurusha Samhithai

Sanskrit

Tamizh Telugu Granthan Kannada

Flag Counter