[kriyasagaram_includeheader.htm]

         Vol. 14  PANCHAMRUTHAM

Chapter

Index

Sanskrit

Grantham

Tamizh

01                     Bhoga mandapam                  (Sriranga mahatmyam) Sanskrit Grantham Tamizh
02                    Pushpa mandapam                (Srivenkata mahatmyam) Sanskrit Grantham Tamizh
03                 Thyaga mandapam               (Srikanchi mahatmyam) Sanskrit Grantham Tamizh
04               Nyaana mandapam              (Sriyadavachala mahatmyam) Sanskrit Grantham Tamizh
05 Thirumamani mandapam   (SriSarangapani mahatmyam) Sanskrit Grantham Tamizh
06 Complete book (in single file) Sanskrit Grantham Tamizh

 

 

[kriyasagaram_includefooter.htm]