Srimathe Ramanujaya Namaha

Sri: 

National Conference on SriPancharatra Agama IV 

Live in Youtube & Facebook  

04/10/2020 to 16/10/2020 

Conference Invitation 

Books Released

Vol 32 - Sri Prasna Samhita Part 2 

Vol 33 - Palashavana Mahatmyam 

Vol 34 - Bilvaranya Kshetram 

Vol 35 - Kriya Sudabdhi 

Vol 36 - Aranga Utsava Mahimai 

Website Owner

K Sriraman Battachariyar

Flag Counter