Srimathe Ramanujaya Namaha

Bruhat Brahma Samhitha

Sl.no

Index

Sanskrit

Grantham

01

Bruhat Brahma Samhithai - complete

Sanskrit

Grantham

02

Bruhat Brahma Samhithai - chapter 1

Sanskrit

03

Bruhat Brahma Samhithai - chapter 2

Sanskrit

04

Bruhat Brahma Samhithai - chapter 3

Sanskrit

05

Bruhat Brahma Samhithai - chapter 4

Sanskrit

Website Owner

K Sriraman Battachariyar

Flag Counter