Srimathe Ramanujaya Namaha

Archanai

Sl.no

Index

Sanskrit

01

Ranga 01

Sanskrit

02

Ranga 02

Sanskrit

03

Ranga 03

Sanskrit

04

Akilanda

Sanskrit

05

Venkatesa 01

Sanskrit

06

Venkatesa 02

Sanskrit

07

Lakshmi

Sanskrit

08

Shriyai

Sanskrit

09

Devarajar

Sanskrit

10

Devarajan 02

Sanskrit

11

Amudan

Sanskrit

12

Devadirajar

Sanskrit

13

Nagai Azhagiyar

Sanskrit

14

Soundaravalli Thayar

Sanskrit

15

Divyadesam

Sanskrit

16

Rajagopalan

Sanskrit

17

Rajagopalan B

Sanskrit

18

Rajagopalan C

Sanskrit

19

Ramayanam

Sanskrit

20

Hayagreevar

Sanskrit

21

Varahar

Sanskrit

22

Narasimhar

Sanskrit

23

Sudharshanar

Sanskrit

24

Sudharshanar B

Sanskrit

25

Ramar

Sanskrit

26

Seetha

Sanskrit

27

Krishnar

Sanskrit

28

Godanayaki

Sanskrit

29

Danvantri

Sanskrit

30

Garudan

Sanskrit

31

Vishvaksenar

Sanskrit

32

Vishvaksenar 02

Sanskrit

33

Ananthan

Sanskrit

34

Anjaneyar

Sanskrit

35

Anjaneyar 02

Sanskrit

36

Anjaneyar 03

Sanskrit

37

Nammalwar

Sanskrit

38

Ramanujar

Sanskrit

39

Garudan 02

Sanskrit

40

Manavaala

Sanskrit

41

Saranathar

Sanskrit

Website Owner

K Sriraman Battachariyar

Flag Counter